Misja i cele statutowe Stowarzyszenia

Misją Stowarzyszenia jest prowadzenie działań zmierzających do poprawy warunków życia i wszechstronnego rozwoju osób z upośledzeniem umysłowym od urodzenia do śmierci poprzez wyrównywanie szans życiowych i likwidację barier materialnych i społecznych prowadzących do izolacji tej grupy.

Celem Stowarzyszenia jest :

a) działalność zmierzająca do realizacji misji Stowarzyszenia to jest do: poprawy warunków życia i wszechstronnego rozwoju osób z upośledzeniem umysłowym, w tym szczególnie; nieodpłatne prowadzenie działalności pożytku publicznego obejmującej zgodnie z PKD : 86.90.A - zajęcia teraputyczno - rehabilitacyjne (m.in. gimnastykę korekcyjną, masaż leczniczy, zajęcia logopedyczne)

88.10.Z - aktywizacja dorosłych z upośledzeniem umysłowym i przygotowanie do samodzielnego życia

94.99.Z - poradnictwo i terapia dla rodzin lub opiekunów osób z upośledzeniem umysłowym

oraz edukacja, przygotowanie do pracy i życia (samoobsługa) , normalizacja w życiu dorosłym oraz opieka w okresie starości osób z upośledzeniem umysłowym.

Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest także na rzecz osób niepełnosprawnych nie będących członkami Stowarzyszenia. W przypadku limitowanych miejsc pierwszeństwo do korzystania z terapii mają członkowie stowarzyszenia.