Aktualności


Ramowy plan działań Zarządu na lata 2019 - 2021

 1. Starania o zdobywanie środków finansowych na działalność statutową; kontynuowanie starań o pozyskanie środków z 1 % od rocznego podatku od wynagrodzeń oraz sponsorów osób prawnych i fizycznych, opracowywanie wniosków konkursowych na dofinansowanie działalności statutowej, rozliczanie dofinansowania
 2. Prowadzenie stałych placówek Stowarzyszenia – działania na rzecz zwiększenia efektywności świadczonych usług terapeutyczno – rehabilitacyjnych, wykorzystanie w programach terapii KASD programów telewizyjnych
 3. Organizowanie wypoczynku terapeutycznego
 4. Organizowanie wycieczek, spotkań o charakterze terapeutycznym, zabawowym i integracyjnym oraz wspólnego uczestnictwa w imprezach kulturalnych
 5. Uczestnictwo w dostępnych na rynku szkoleniach dla członków Zarządu i terapeutów prowadzących rehabilitację w celu podnoszenie kwalifikacji i profesjonalizmu działań
 6. Udzielanie poradnictwa rodzicom i opiekunom osób z upośledzeniem umysłowym
  Analiza możliwości wprowadzenia usługi asystenta w zajęciach w domu osoby niepełnosprawnej.
 7. Reprezentowanie interesów osób z upośledzeniem umysłowym w spotkaniach władzami terenowymi i instytucjami . Starania o zwiększenie zainteresowania społeczeństwa, władz terenowych i środków masowego przekazu warunkami życia i potrzebami osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin
 8. Bieżące prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia – aktualizacja bazy danych, aktualizacja strony www
 9. Współpraca z Oddziałami Stowarzyszenia

Program zatwierdzono jednomyślnie na WZCz w dniu 23 października 2018 r.


Turnus terapeutyczny 2021

Turnus odbędzie się w Dźwirzynie w Ośrodku „Perła” w dniach od 11 do 25 czerwca 2021r – o ile będzie to możliwe ze względu na COVID-19
Wysokość zaliczki dla 1 osoby: 400zł za skierowanie i 140 zł na przejazd autokarem, łącznie 540 zł. Wpłatę należy uregulować do 30 marca 2021.


Wycieczka 2021

Planowana 4 dniowa autokarowa wycieczka : Poznań, Gniezno i okolica w dniach 8 do 11 września 2021
Zaliczka: 250 zł od uczestnika - płatna do 30 marca 2021.


Apel Zarządu

Z uwagi na obowiązujące przepisy Zarząd nie może zwołać WZCz dla przekazania informacji i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności za rok ubiegły. Z tych względów prosimy członków o przeczytanie zawieszonego sprawozdania i przekazanie do 15 maja uwag na adres e-mail Zarządu lub telefonicznie.
Brak zgłoszonych uwag zostanie uznany jako przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania.