Aktualności


Ramowy plan działań Zarządu na lata 2019 - 2021

 1. Starania o zdobywanie środków finansowych na działalność statutową; kontynuowanie starań o pozyskanie środków z 1 % od rocznego podatku od wynagrodzeń oraz sponsorów osób prawnych i fizycznych, opracowywanie wniosków konkursowych na dofinansowanie działalności statutowej, rozliczanie dofinansowania
 2. Prowadzenie stałych placówek Stowarzyszenia – działania na rzecz zwiększenia efektywności świadczonych usług terapeutyczno – rehabilitacyjnych, wykorzystanie w programach terapii KASD programów telewizyjnych
 3. Organizowanie wypoczynku terapeutycznego
 4. Organizowanie wycieczek, spotkań o charakterze terapeutycznym, zabawowym i integracyjnym oraz wspólnego uczestnictwa w imprezach kulturalnych
 5. Uczestnictwo w dostępnych na rynku szkoleniach dla członków Zarządu i terapeutów prowadzących rehabilitację w celu podnoszenie kwalifikacji i profesjonalizmu działań
 6. Udzielanie poradnictwa rodzicom i opiekunom osób z upośledzeniem umysłowym
  Analiza możliwości wprowadzenia usługi asystenta w zajęciach w domu osoby niepełnosprawnej.
 7. Reprezentowanie interesów osób z upośledzeniem umysłowym w spotkaniach władzami terenowymi i instytucjami . Starania o zwiększenie zainteresowania społeczeństwa, władz terenowych i środków masowego przekazu warunkami życia i potrzebami osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin
 8. Bieżące prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia – aktualizacja bazy danych, aktualizacja strony www
 9. Współpraca z Oddziałami Stowarzyszenia

Program zatwierdzono jednomyślnie na WZCz w dniu 23 października 2018 r.


Turnus terapeutyczny 2019

Turnus odbędzie się w Dźwirzynie w Ośrodku „Perła” w dniach od 6 do 18 czerwca. Cena od uczestnika ( bez dofinansowania z MOPS ) - 1450 zł obejmuje wyżywienie, noclegi, 20 zabiegów rehabilitacyjnych oraz przejazd autokarem.
Prosimy o jak najszybsze składanie wniosków do MOPS o dofinansowanie ze środków PFRON.


Wycieczka 2019

Wycieczka 4 dniowa do Sandomierza i okolic - w dniach 10 – 14 czerwca, przejazd autokarem